OSMANLI TARİHİNDE ENTERASAN GERÇEKLER VE BİLİNMEYEN OLAYLAR

Kategori: Osmanlı Yorum: bir yorum

1- Sultan Orhan zamanında Bizans’ta taht kavgaları oluyordu. Kantakuzinus’un yardımına giden Türkler, Bizans’ta büyük bir itibar kazanmışlardı. Saraya serbestçe girip çıkabiliyor, Bizanslılara hâkim sıfatını takınıyorlardı.

2-  Osmanlı Şehzadeleri babaları ile beraber savaşa giderlerse ihtiyat kuvvetlerini kumanda ederlerdi.

3-  Osmanlıların yükselme devrinde şehzadeler sancaklara gönderilerek oraların başında yetiştirilir ve divana da riyaset ettirilirdi. Eğer şehzadeler pek gençse bu divana onların mürebbileri olan Lalaları vekâleten başkanlık ederdi.

4-    İbni Batuta, Orhan Gazi zamanındaki Türk kadınlarından bahsederken şöyle demektedir: ” Türk kadınları yüzlerini örtmezler. Erkekleri onlara hürmet gösterir ki, görenler onların melek sanır.”

5-  Padişahların mutlak vekâletlerine delalet eden “mühri hümayun” geleneği Abbasi halifeleri zamanından kalmadır. Önceleri mühri hümayun yüzükte olup sadrazamlar parmaklarına takarlardı. Sonraları inci zincire bağlı altın keseler içinde boyunlara takılıp cepte taşımak adet olmuştu. Sadrazamlar, mührü yatakta bile yanlarından ayırmazlardı. Hatta Ali Paşa hamama giderken bile yanında bulundururmuş.

6-                     Evliya Çelebi’ye göre; Süleymaniye Camisi yapılırken İran Şahı, Kanuni’ye, parası yetmezse satıp tamamlasın diye, bir çekmece elmas yollamış. Padişah ise o elmasları küçük minarelerden sağdakinin taşları arasına koydurtmuş. Buna da cevahir minaresi denmiştir. XVII- XIX. Yüzyıl başlarında İstanbul kibar gençleri başlarına üç arşın şal sararlar, fakat göğüs, kol ve bacaklar açık, çıplak gezer, ayaklarına da yalnız altı bulunan kırmızı yemeni giyerlerdi.

7-                     Sokullu’nun, şehit edildiği zamanki kanlı gömleğini ailesi iki buçuk asır sakladı. Her sene mevlüdü okunup ziyaret edildi. Sonra Karaağaç’taki yalılarıyla birlikte yandı.

8-                     Lale Devri’nin en namlı lalecisi Tabak Ata isminde esnaftan fakir bir adamdı. 80 çeşit nefis lale yetiştirmişti ve sarayların bahçelerine soğanlar ondan alınırdı. Bu çiçek yüzünden İstanbul’un en zengin simalarından biri olmuştur.

9-                     XVI. Yüzyıl. da Macaristan’da bir kaya kitlesi üzerinde kartal yuvasına benzeyen Filek Kalesine, Demirbaş Hasan Pehlivan denilen bir kahraman, 40 arkadaşıyla zapt etmişti. Bir gece kalenin mazgal deliğine merdiven dayadı, evvela, bu deliği kapayan 80 kantarlık bir topa göğsünü vererek itti. Sonra başını koyup ikinci hamlede topu içeriye doğru tamamen attı ve yalın kılıç arkadaşlarıyla daldı ve kaleyi fethetti…

10-                 XVI. Yüzyılın namlı ok atıcı pehlivanlarından Ahmet Ağa 75 yaşlarında iken bir gün okçular başına gelip ok ısmarlamıştı. Esnaf;  Pehlivan, ihtiyarladın, sana ok ve yay ne lazım, dediler. O da atını çarşının kapısına sürdü, kapıdaki zincirlere kollarıyla asıldı ve bacaklarını atının karnına sardı. Kollarını kısınca koca atı havaya kaldırarak: “Bazumda azıcık kuvvetim var gibi!” cevabını verdi.

11-                 Tarihimizde kayıtlı en müthiş oburlardan biri, aydın ve inkılâpçı III. Selim’in düşmanlarından, Aygır İmam diye meşhur Derviş Efendi isimli bir softadır. Bir seferinde 40 yumurta üstüne 2 okka pastırma doğratıp, bir pastırmalı yumurta yemiş; fakat koca leğeni sıyırdıktan az sonra dili ağzına sığmayıp ölmüştür.

12-                 Amerika Birleşik Devleti cumhurbaşkanlarından General Grant, II. Abdülhamit zamanında Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu zat memleketimize gelmiş ilk Amerika cumhurbaşkanıdır.

13-                 Abdülaziz’in Şeyhülislamlarından Ahmet Muhtar Efendi, Ayasofya’da bir fakir turşucunun oğlu idi ve çocukluğunda cami derslerine yalınayak giderdi. Sırf kendi gayretinin hakkı olarak ulaştığı bu yüksek makamdan da bir gün kayığına binmeyip halk ile beraber vapura bindiği için azledilmiştir.

14-                 İstanbul’daki Hürriyet abidesinin altı bir yer altı mescididir. Bu mescide abidenin kapısından girilir. Hürriyet şehitleri bu mescidin mihrap duvarının arkasında yatmaktadır.

15-                 Şehzadelerin sünnet düğünlerinde esnaf kurumlarının kıymetli hediyeler sunması adetti.

16-                 XV. Yüzyılda Bursa’da Molla Rüstem ölürken 14 yaşındaki oğluna yüz yıl ömür düşünmüş ve her gününe 100 florin hesap ederek 3 milyon 6 yüz bin florin gibi muazzam bir miras bırakmıştı. Bu çocuk babasından sonra ancak 7 yıl yaşadı. Bütün paralarını yedi ve yalınayak, sefil, bir hamam külhanında öldü. Mirasyediliğine misal: Bir gün, bir bağda tavşan yatağı bulunduğunu haber verdiler. 100 florin verdi. 100 florine de bir tazı aldı. Tavşanı ininden çıkarana 100 florin verdi, fakat tazı tavşana saldırmadı. Tazıyı kılıçla ikiye böldü.

17-                 Abdülaziz zamanında Arifaki isminde bir adam “Musavver Medeniyet” isminde bir gazete çıkarmış ve ilk sayfasına Şehzade Yusuf İzzettin Efendi’nin bir resmini koymuş, bu vesile ile valide sultandan ve padişahtan ve saray mensuplarından ikibin altına yakın bahşiş kopartmıştı. Bu hanedandan bir zatın, bir gazeteye basılan ilk resmiydi.

18-                 Kanuni Sultan Süleyman gayet mahir bir kuyumcu idi ve sağ kulağında daima, bir fındık büyüklüğünde ve armut şeklinde çok kıymetli bir inci küpe taşırdı.

19-                 IV. Murat zamanında tütün içmek yasaktı. İçen asılarak idam olunur ve öldükten sonra asıldığı yerde çubuğu ağzına verilerek teşhir edilirdi.

20-                 İstanbul’da ilk kahvehane XVI. Yüzyıl ortalarında Tahtakale’de açıldı. Burada okuryazar ve zarif insanlar toplanır, edebi muhasebeler yapar, satranç oynarlardı. Zamanla bunlar fazlalaştı. Fakat işe müdahale edilerek men edildi.

21-                 XVII. asırda İstanbul genişleyince büyük şehir ahlaksızlığı başlamıştı. Bazı kimseler kör cariye ve esir satın alıp dilendirirler yahut birinin boynuna zincir takıp “borçlu mahsup tur diye merhamet çekerek para toplarlardı. Softalar, eski elbise giyen kadınlar, dilenciler kâhyasına rüşvet vererek dilenirlerdi.

22-                 Kanuni’nin sadrazamı İbrahim Paşa’nın adamlarından Alvaryo Griti adında birisi vardı. Bu zat, o zamanki Venedik Cumhuriyetinin elçisi idi. Taksim civarında bir sarayı vardı. Kendisine yazılan resmi evrakta “Beyoğlu” diye yâd olunurdu. Beyoğlu semtinin adı buradan gelmektedir.

23-                 XVIII. Yüzyıl başlarında kasapları hükümet tayin ederdi ve bunları zengin kimselerden seçerlerdi. Bunlar narha göre satarlar ve zararları olursa hükümet kapardı. Zorla kasap yazılan bir zengin Mısır’a kaçmıştı.

24-                 III. Murat zamanında şımarık vaizlerden Şeyh Şuca, maymunlar insanlara benziyor diye başlarına bir şey giymelerine irade aldı ve İstanbul’daki iki yüz maymuna birer kırmızı takke giydirildi.

25-                 Sokaklarda daimi ışık bulunmadığından geceleri sokağa çıkan İstanbul halkı fener kullanırdı. Bunlar camlı veya muşambalı olurdu. Daha evvelleri bu fenerlerdeki mumların adedi de sahibinin mertebesine göre değişirdi.

26-                 Kibritten evvel çubuk yakmak için kav kullanılırdı. Çakmak taşına çelik demirle vurularak çıkarılan şerare ile yakılırdı.

27-                 Kösler, üzerlerine kalın deriler gerili muazzam davullardı. Harp meydanlarında zaferler bunlarla ilan edilir ve yer gök inlerdi ( küslere halk kös derdi).

28-                 Gündelik gazetelerin mevcut olmadığı devirlerde günlük bazı devlet emirleri, ahali tellalları vasıtasıyla toplanarak tebliğ edilirdi. Tellallar, “komşular, komşular! Bu gece camiye buyurun, tembih var!” diye bağırarak halkı camilere toplarlardı.

29-                 Avrupakari fayton denilen arabalar Türkiye’ye II. Mahmut tarafından girmişti. Evvelce bunlara padişahtan başkası binemezken, padişahın seyahatlerinde yakınları da rahat etsinler diye onlara da müsaade edilmiş ve neden sonra herkes binebilmiştir.

30-                 Bizde müdde-i umumilik (savcılık) ilk defa 1880′de Adliye teşkilatı kanunu ile ihdas edildi. Unvanları “hasmı mensup’tu” (yani tayin edilmiş hasım). İki taraf varken 3. şahsın muhakemeye müdahalesini halk ilk zamanlar anlayamamıştı

31-                 Köprülü Mehmet Paşa vilayetlerle payitahttaki eşkıya ve zorbaları temizlemek maksadıyla otuz bine yakın insan idam ettirmiştir. Yalnız cellâdı Zülfikar 4000 kişiyi denize atmıştır. Tarihler, o zamanı ıslah için bu hunharlığı mazur görmektedir.

32-                 Eskiden devletin harici işlerini gören zatın unvanı Reisilküttab idi. Akif Paşa, resmi yazı lisanını sadeleştiren bir edibimizdi. Namık Kemal, kitabeti Akif Paşa’nın eserlerinden öğrendiğini söylerdi.

33-                 XVII. Yüzyıl ortalarında İstanbul’da bir “elekçi delisi” vardı. Bu deli her gün 3-4 elek telini koparır ve bükerek bir pide gibi iştahla yerdi.

34-                 Hicaz, Türkiye’de bulunduğu müddetçe, I. Dünya Savaşı sonuna kadar, Peygamberimizin markadı üzerindeki kandillerde daima “gül yağı” yakılmıştır.

35-                 IV. Avcı Mehmet, Trakya’da bir köylü çocuğu görmüştü. Bu çocuğun sol bacağı, bir keçi bacağı gibi kıllı idi. Padişah bu çocuğa 100 altın verdi.

36-                 Hanya fatihi Silahtar Yusuf Paşa güzelliği ile meşhur genç bir vezirdi. Çocukluğunda Dalmaçyalı fakir bir çocuk olan Yusuf Paşa, bir kış günü çıplak ayaklarına bir çift eski kundura giydiren kadına, vezir olduktan sonra bu partal kunduraları, içlerine altın doldurarak iade etmiştir.

37-                 IV. Murat zamanında tütün içmek yasaktı. İçen asılarak idam olunur ve öldükten sonra asıldığı yerde çubuğu ağzına verilerek teşhir edilirdi

38-                 Bir zamanlar hocalar kavrulup kömür haline geldiği için kahvenin dinen haram olduğuna dair fetvalar verdiler. Tütün aleyhinde ise çoktan fetva verilmişti. Fakat vaizlerle müftüler bile bu yasağa dayanamayarak gizli kahvehanelere arka kapıdan girer oldular.

39-                 Padişah töreye göre memleketinin sahibi sayılırdı Osmanlı devletinin sadece tek bir hanedan iş başından kalmıştır.

40-                 Üzerinde sahibinin ismi kazılı olan mühür, bilhassa resmi işlerde imza yerine kullanılırdı. Bu usul 1908 senesine kadar devam etmiştir.

41-                 Osmanlı tahtı babadan oğula kalırdı. I. Ahmet değiştirip, hükümdarlığın, hanedanın en büyük erkeğine kalması usulünü koymuştu. Bundan sonradır ki Osmanlı şehzadeleri sarayda hususi dairelerde bir nevi mahpus hayatı geçirip cahil ve atıl kalmışlardı

42-                 Padişah yemek yerken sofrada yemekleri vermek ve değiştirmek kilercibaşı ile çeşnigirbaşının vazifesi idi. Yemek sırasında rikabdar ağa yelpaze ile sinekleri kovardı.

43-                 Kanuni’nin oğlu II. Selim savaşa gitmeyen ilk Osmanlı padişahı idi. Zevk ve sefahate düşkündü. Sarhoşken hamamda düşme neticesinde ölmüştü.

44-                 Napolyon’un 15 bin kişi ile 20 günde geçebildiği çölü, Yavuz Selim, Mısır fethine giderken 60 bin kişi ile 10 günde geçmişti.

45-                 Osmanlıda Enderun’a (Saray Akademisine) kesinlikle Türk gençleri alınmamıştır

46-                 II. Mehmet Veziri Azam Çandarlı Halil Paşa’yı idam ettirince yönetime devrişmeler söz sahibi olmuştur.

47-                 Şehzade; şeyh-zade, şeyhinoğlu anlamına gelirdi.

48-                 Veliaht; veli olmasına söz verilmiş kişi demektir.

49-                 Lala; tecrübeli devlet adamı, şehzadenin danışmanı, hocası Sancaktaki Şehzadelere Çelebi Sultan denirdi. Şehzadelere isyan edecekleri endişesiyle Rumeli’de sancak verilmemiştir.

50-                 Divanda bulunan beyler ”burma tülbent” giyerlerdi, giymeyenler ayıplanırdı. Orhan Bey’den, Fatih’e kadar divan her gün toplanırdı. XVI Yüzyıldan itibaren divan toplantıları haftada dört güne inmiştir. III Ahmet zamanında haftada bir güne indirildi Divan toplantısı sabah namazından sonra ve öğleye kadar devam ederdi. Divanın bittiğini çavuşbaşı elindeki asasını yere vurarak bildirirdi ve divan dağılırdı Çavuşbaşı da divan toplantılarına iştirak ederdi ancak bunun sonucunda divan hizmetlileri sayıldığından oturamazlar ayakta dururlardı.

51-                 Veziri Azamlar sefere giderken vekil olarak sadaret kaymakamı bırakırdı ikinci divanında Türkçe bilmeyenler için tercümanı bulunurdu bayram tebriklerinde padişah vezirlere olduğu gibi defterdarda ayağa kalkardı.

52-                 Devletin maaşlı, ilk resmi tarihçisi Vaka-i nüvis Halepli Mustafa Naima Efendidir.

53-                 Divanda elçiler için her zaman devlet tercümanı bulunmuştur.

54-                 Osmanlı ‘da Papazların çocuklarında Cizye alınmazdı.

55-                 Padişahların tahta geçiş sırasında fazla gurura kapılmamaları için maaşlı ”uyarı grubu”  bulunurdu ve halkın “Padişahım çok yaşa” diye bağırması sonucu bu “uyarı bölüğü” yavaşça “gururlanma padişahım senden büyük ALLAH var” diye seslenmesi, adet halini almıştı.

56-                 Osmanlı Devleti cüzamlı hastaları dışlanmamıştır, onlar için İstanbul Üsküdar ve Karacaahmet’e Miskinler Tekkesi denilen bir hastane açmıştır.

57-                 Osmanlı’da haberleşme (posta) için belirli aralıkla konaklama yerleri bulunur buralarda ise bir görevli ve atlar beslenirdi her at için bütçe ‘ den para ayrıldı. Mesela; İstanbul -Halep’e kadar 370 at kullanırlardı. Buraları da menzil emini ve menzilkeşler (posta görevlisi) yönetirlerdi.

58-                 Yolların ve gezginlerin emniyetini sağlamak için karakollar yerine Derbentler vardı.

59-                 Devletin üst düzey görevlisi görevlerinden ayrıldıkları zaman arpalık denilen bir yer verilirdi. Buraların  (ilçe, il) gelirleri kullanırlardı.

60-                 Osmanlı’da Hazreti Muhammed’in neslinden geldikleri kabul edilen aileler vardı. Bunların liderleri Nakib-ül eşraflık makamına getirildi. Nakib-ül eşraflar padişaha kılıç kuşandırırlardı. Bunlarda divanda bulunurdu.

61-                 Osmanlı’da mürtezıkan diye bir sınıf vardı. Bu sınıf sadat  ( peygamber evladı) diye anılırdı mürtezıkan dua günü, padişahların övgüler yapar ve çalışmadan maaş alırlardı. (halka göre tembel ve bedavacı sınıftı.)Bu sınıfa da devlet maaş bağlamıştı halk arasında  ” Mekke fukarası , ”Medine fukarası”olarak adlandırılırdı.

62-                 Yönetici sınıfın tüm üyelerinin giysilerini düzenleyen kanunlar vardı. Memurların kaftanlarının rengi, kol resimleri ve saçlarının biçimi en ince ayrıntısına kadar bu kanunnamelerde yer almıştır. Vezirler yeşil, mabeyinciler kızıl, Lala mor, Mollalar açık mavi kaftan giyerlerdi. Babıâli memurları, sarı ayakkabı,  saray memurları açık kırmızı ayakkabı giyerlerdi.  Rumlar siyah, Ermeniler mor, Museviler mavi ayakkabı giyerlerdi.

63-                 Yeniçeri Ocağı’ndan yemek malzemelerinin sağlanması ve pişirilmesiyle ilgili olduğu için  ”albay’a”  ”çorbacı” denirdi.

64-                 Yeniçerilerin en değer verdikleri eşyalar yaşamlarının sembolü olan çorba kazanıydı.  Çorba kazanını düşmana kaptıran rezil olurdu.

65-                 Yeniçeriler ayaklandıklarında padişahın yemeğini Kabul etmediklerini ve sadakatlerini geri aldıklarını göstermek için törenle bakır kazanlarını çevirirlerdi.

66-                 İstiklal Caddesi’nin eski adı Fransızca Grand Rue de Pera’ydı.

67-                 Pera’da içki serbest, İstanbul’da yasaktı.

68-                 Osmanlı Eyüp Sultan’da, Müslüman olmayanların böyle mukaddes bir bölgede dükkân açmalarına izin vermiyordu.

69-                 Hükümdarın heybetine yakışır biçimde yavaş ve ağır adımlarla yürümesi için atı. Bir gece önceden yemsiz ve uykusuz bırakılırdı.

70-                 Hanedan damatları karısının odasına kabul edildiği zaman ya da kabul edilirse, yatağa ancak dibinden yaklaşmaya cüret edilirdi. Kocalar bazen eyalet yönetimi için başkent dışına gönderilirdi. Hanım Sultanlar, bir istisna dışına, asla onlarla beraber gitmeye razı olmazdı.

71-                 Padişah kızlarının ve kız kardeşlerinin çocukları1607 yılından itibaren genellikle doğar doğmaz öldürülmeye başladı.1842 yılına gelindiğinde Sultan bu geleneğe son vermek istedi.

72-                 Avrupa’ da eşcinseller hepsi atılabilir yâda cezalandırılabilirlerdi. Fatih ise askerlerine hem ‘’genç, güzel ve alımlı kadınlar ‘’  hem de  ‘’yakışıklı ve soylu oğlanlar’’ vaat etmişti. Eflak Prensi – asıl Drakula- Kazıklı Voyvoda Vlad’ın erkek kardeşi Radul, Sultan’ın en makbul gözdesiydi. Radul 7 yaşında, rehin olarak saraya geldiğinde ‘’boyu bir demet çiçek kadar’’  bile yoktu. İlk defasında kendisinden isteneni reddetmiş ve Sultanı kılıçla yaralayarak, geceyi bir ağaç üstünde geçirmişti. Sultan’ın sevgilisi olduktan sonra ise kardeşinin tahtıyla ödüllendirildi.

73-                 Yeniçerilerin ve denizcilerin devam ettiği meyhanelerde – ve kışın varlıklı ailelerin helva âlemlerinde – Altıntop- kıvırcık, yani dünya gibi isimler taşıyan, allı pullu, uzun saçlı köçeklerin yaptıkları danslar hayal gücüne yapacak hiç bir şey bırakmazdı.

74-                 Devlet 1771‘de Rusya ile savaşırken İstanbul başka bir mücadeleyle                              meşguldü: Galata meyhanelerinden birinde, bir grup Yeniçeri ile birkaç Levent arasında 14 yaşındaki bir köçek yüzünden tartışma çıkmıştı. İşler bırakıldı, toplar durduruldu ve sonuçta elli kişi yaşamını yitirdi.  Asayişi sağlamak 4 gün sürdü. Vezir-i azam oğlanın iki tarafa da kalmayacağına karar vermek zorunda kaldı Oğlan idam edildi, kavga bitti.

75-                 1830 yılından sonra II. Mahmut’un Sarayı Avrupa benzeri servis personelleri, Fransız masa, sandalye ve saatleriyle donatıldı. Gerçi personel yastıkların üzerinde uzanmaktan gelen bir alışkanlıkla ayaklarını yere değil, hala sandalyenin basamak çubuğuna da dayıyorlardı. Sarayda kahve servisi ‘’fincanlar, tabaklar, kaşıklar, şeker ve hatta şeker maşasıyla oldukça Frenk usulü yapılıyordu. Sultan günde iki kez: Saat onbir civarlarında ve akşam gün batımına doğru yemek yiyor, adet olduğu üzere yerde tepsi başına oturmuyor: Masa başında çatal ve bıçak kullanılıyordu. Masanın en lezzetli yiyecekler ve en iyi Fransız şaraplarıyla donatılmış olduğunu görmekten büyük zevk alırdı Sofrada hep ağzının tadını bilenlerin seveceği türden yemekler vardır ve bazen kendisi de yemeğinin ölçüsünü kaçırırdı.

76-                 Osmanlıda padişahın ölümünden sonra kız anneleri saraydan çıkıp, hoşlarına giden soylu kişilerle evlenme serbestliğine sahiptirler. Fakat şehzade (erkek) anneleri eski saray’a alınırlar ve orada oğulları tahta geçinceye kadar yaşarlardı.

77-                 Osmanlı’da genellikle ayrı din ve ırktan olan cemaatler ayrı mahallelerde otururlardı. Sadece Eyüp semtine Gayri Müslimlerin yerleşmesine izin verilmezdi. Yalnız Hıristiyanlar meskûn yerlerde kiliselerde çan çalabilirdi. Buna karşılık karışık nüfuslu mahallelerdeki ve köylerdeki yerlerde çan çalınması yasaktı. Buralarda ibadet zamanı, çan yerine şamandıra denilen tahta gonglar, tahta veya çalparalar ve benzeri aletlerle yahut münadi (çağrıcı)aracılığıyla belli edilirdi.

78-                 Kural olarak Gayri Müslimlerin evleri ve Müslüman evlerinden ve camilerinden yüksek olmazdı.

79-                 Gayri Müslimlerin evleri genellikle koyu renk ve tercihan siyah boyalı olurdu.

80-                 Sarık rengi ve sarık sarma biçimi çamaşır ve ayakkabı rengi v.b Müslümanlar ve Gayri Müslimler için farklı olmak zorundaydı.

81-                 Sadece konsolosluk tercümanların Müslümanlar gibi beyaz sarık ve sarı ayakkabı giymeye hakları vardı.

82-                 Gayri Müslimler özellikle şehir içlerinde ata binemez, kılıç taşıyamaz ve hamamda nalın kullanamazlardı. Yüksek ruhban ve tabip v.b meslek sahipleri bu kuralın dışında tutulurdu. Havra’da ibadet sırasında Müslüman ulema gibi sarığa beyaz tülbent saran Yahudi din adamı şikâyet üzerine zaman cezalandırılmıştır.

83-                 Hıristiyanların cenazeleri at ve at at arabasıyla taşınmazdı.

84-                 Tazminat Fermanı’nın ilan edildiği yıl Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında ‘’kilise çanı’’ yüzünden büyük sorunlar yaşandı.

85-                 Tazminat Fermanı’na göre ‘’herkes kendi dini inancına göre ibadet özgürlüğü ve eşitliği ‘’ öngörüyordu. Rumlar bu maddeye dayanarak her yerde çan çalabileceklerini iddia ettiler. Oysa maddeye göre cemaatler sadece oturdukları mahallelerde çalabileceklerdi. Müslümanların karşı çıkmalarına rağmen çan her mahalledeki kiliselerde çalmaya başladı. Osmanlı’da Milli Eğitim’i planlayanların başında Safi Bey ve Emrullah Efendi gelir.  Eğitimci Safi Bey’in (el Hüsri) ve Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin çabasıyla dinine bağlı, milliyetini tanır, meşrutiye ve vatanına sadık, eğitimci ve aydın vatansever gençler yetiştirmeye yönelik uygulamalar yürürlüğe konuldu.

86-                 İlk defa Balkan Savaşı’nda devletlerarasında sağlık hizmetlerinde din ve ırk ayırımı yapılmayıp benzeri ölçülerde bir iş birliğine girildi Cenevre‘deki Uluslararası Kızılhaç Genel Merkezi savaş esirlerine yardımcı olmak üzere Belgrat’ta başkanlığına İsviçre Büyükelçisi’nin getirildiği Uluslararası bir büro oluşturuldu. Üye devletlerin Kızılhaç ve Kızılay Cemiyetleri Belgrat’taki ana büro ile bağlantılı çalışan yerel bilimler kurdular.    Hilal-i amer’in  (Kızılay) İstanbul’ da açtığı büro 14 Aralık 1912 ‘de göreve başladı. Müslüman- Türk kadınları için hemşirelik mesleği de Balkan savaşı ile başladı. O zamana kadar hastanelerde Gayri Müslim Levanten veya yabancı kadınlar hemşirelik yapıyordu.

87-                 Meşrutiyetin ilanı ile birlikte büyük şehirlerde kadınların konumunu ve sosyal yaşamda daha çok yer almaları ile ilgileri çalışmalarda Balkan Savaşı sonunda hızlandı.

88-                 Mamulât-ı Dahılaye İstihlaki Kadınlar Cemiyeti Hayrıyesi(Yerli mamulleri Tüketimi için Yardımsever Kadınlar Cemiyeti) Osmanlı Türk Kadınları Esirgeme Derneği ve Türk Kadınları biçki Yurdu,  gibi kuruluşlar olmuştur. 1916 Temmuz ayında, kadınlar ise yetiştirmede yardımcı olmak üzere Enver Paşa’nın girişimiyle Karısı Naciye Sulta’nın başkanlığında  ‘’Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslammıyesi ‘’kuruldu.

89-                 Tanzimat döneminin elediği diğer devlet büyükleri, elli beş yıldır vezaret rütbesini dosya taşıyan ve “Şeyh’ul vüzera denilen Hüsrev Paşa birbirlerinin kuyusunu kazan Akif Paşa ve Pertev Paşa, bu gibi vezirlerdi. Hüsrev Paşa gizli bir tutucuydu, Mehmet Ali olayındaki gelişmelerde hırsının ve hatalarının payı görüldüğünden Tekirdağ’a sürgüne gönderildi. Akif Paşa ise rakibi Pertev Paşa’nın katiline neden oldu. Bu son entrika idi ve Pertev Paşa katledilen son Osmanlı veziri oldu.

90-                 Kanuni’nin sadrazamlarından Semiz Ali Paşa o kadar şişmandı ki, koca imparatorlukta kendisini taşıyabilecek ancak iki at bulunabiliyordu.

91-                 Türk Milleti’nin modernite hayatı III. Selim ve yeğeni aydın insan II. Mahmut’la başlamıştır, dersek pek yanlış olmaz sanırım.

1 yorum icin OSMANLI TARİHİNDE ENTERASAN GERÇEKLER VE BİLİNMEYEN OLAYLAR

cevap ver

*!*journalventilo.fr*!* Dr Chown a ensuite évoqué la question de la tuberculose, et pensait que le refus provisoire comparateur prix cialis de Koch de l'unicité de la tuberculose de l'homme et de la tuberculose des bovins doit encore vente cialis viagra la preuve de la non inoculant des bovins à l'homme. Il cita acheter viagra non generique les cas de jeunes viagra et cancer de la prostate agriculteurs libérer de souillure tuberculeuse, vivant dans des maisons nouvellement construites, l'hébergement clomid risque pas bacilles et séparés par de longues distances de leurs voisins, dans lesquels la tuberculose fait constamment son apparition et nous avons ici une expérience à grande échelle, et, viagra danger ou pas doctissimo forum levitra 20 mg cialis dosage vente generique cialis viagra pour qui cialis traitement viagra acheter en france si vous pouvez éliminer l'hérédité, l'infection de la maison et de la contagion d'autres cas, à quelle cause vous pouvez attribuer l'origine de ces foyers d'éducation médicale, le plan de Dominion enregistrement, kamagra gold 100 tel que présenté par le Dr cialis 10 avis Roddick, la fièvre paludéenne, les spécialités pharmaceutiques, les progrès en acheter levitra posologie chirurgie et l'avenir de la bactériologie et hsematology ont été sujets habilement traitée et en concluant le Dr Chown a estimé que le devoir reposait sur la profession médicale pour obtenir à la vraie cause de toutes les viagra prix en pharmacie formes de la maladie, et sauver le public clomid motivation à la fois le fanatique faux viagra animation levitra levitra surdité leica et propecia pfizer honnête et la prétendant ignorer en faisant non seulement ce que ces revendications, mais faire plus et il Sir James Grant, d'Ottawa, viagra pfizer tarif a proposé une motion de remerciements au Président, et caractérisé l'adresse comme extrêmement intéressant et instructif. Dr Bray, ou acheter cialis sur internet de Chatham, EPIDEMIE méningite cérébro-spinal. Dr James McKenty, Gretna, au Manitoba, a présenté ce document, qui a donné un compte d'une épidémie survenant dans le Dakota du Nord pendant l'hiver et le printemps elle s'est produite dans une zone s'étendant fifty miles d'est en ouest vingt miles du nord au sud, et a été relativement limité définitivement. Environ soixante-dix personnes ont été gravement malade, et presque autant d'autres tarif propecia cialis 20 pfizer ont souffert cialis kamagra de symptômes modérés de la maladie. Sur les soixante-dix cas twentyfive fini fatalement une mortalité d'environ cent. Dans la pratique du Dr McKenty il s'est produit une trentaine de cas, une brève record de vingt-deux de ces tenues. La moyenne d'âge de dix-sept ans, les plus jeunes, doctissimo forum cialis quinze mois le plus vieux, trente huit ans. La durée de la maladie prolongée kamagra ou acheter de douze heures à quinze semaines. Aucune autopsie cialis 5 grossesse a été faite dans tous les cas. Dr addictologie baclofene McKenty décrit ensuite en détail l'aspect clinique de plusieurs cas. Dr Macdonnell, Winnipeg, a contribué cet article à l'histoire de l'affaire. Il s'agissait d'une champagne et baclofen maladie extrêmement viagra et coeur rare. Dans le nombre de cas enregistrés ne dépasse pas trente ans, mais depuis ce temps, il ya eu une cinquantaine de cas supplémentaires rapportés., Années âgés bon environnement n'a jamais eu habitudes de paludisme et de mode de vie bien positivement jamais eu la syphilis. La maladie actuelle a débuté en Août. *!*agglo-soissonnais.com*!* Il augmente le débit urinaire, comme on le verra plus traitement cialis 5 mg tard. Il est donc utile dans les hydropisies. Il stimule le muscle ordinaire, viagra effet au bout de combien de temps et s'oppose acheter viagra en parapharmacie viagra duree d'action viagra auchan du clomid en ligne avec à la fatigue. Contrairement à la strychnine, il stimule également les centres supérieurs du cerveau, et produit l'excitation, éveil, etc Picrotoxin. kamagra doctissimo C'est un principe neutre, se produisant dans Cocculus baies de poissons indicus Il stimule les centres cialis efficacite convulsifs de la medùUa, comme aussi les autres centres médullaires, ceux de la respiration, les vaisseaux sanguins, etc Il est très toxique et a été cialis tadalafil ligne image levitra cialis achat securise viagra pour violeur ou acheter viagra en france cialis generique paypal viagra 79 viagra effet indesirable viagra et cialis forum achat cialis ebay utilisé comme assommer gouttes baclofene insomnie . Il est parfois utilisé en interne contre sueurs nocturnes, et extemally contre pediculi mais il est d'autres anticonvulsivants viagra 79 seront discutées dans d'autres connexions. Cet alcaloïde et les médicaments contenant de la medicament viagra danger belladone, la jusquiame il, etc agissent comme des stimulants circulatoires principalement par accélération levitra en generique du rythme cardiaque. L'effet cialis pas cher a nice comment trouver du viagra est produit par la paralysie des nerfs vagues dans baclofène en belgique kamagra gold 100 sildenafil citrate commander du viagra belgique le cœur. Les coups plus rapides du cœur jettent plus de sang, en particulier lorsque le taux précédent generique cialis net était anormalement aide clomid propecia teilbar clomid date ovulation lente. De cette façon, toute la circulation forum viagra achat est atropine a une niunber d'autres actions importantes. Certains de ces bave été discuté, la réglementation des purgatifs, la stimulation du centre respiratoire et le contrôle de l'asthme. D'autres actions en particulier que sur l'oeil, seront mentionnés plus tard. de l'huile ou de l'esprit stérile comme un stimulant cardiaque et dans coUapse. Son action est assez incertaine, mais il semble parfois il est rappelé qu'il est aussi utilisé largement comme révulsif doux, comme nous le verrons sous rubéfiants. C'est l'un des meilleurs exemples de stimulants ou analeptiques diffìisible. *!*nutrition-expertise.fr*!* La préparation de ce prophylactique a été lancé sous la supervision du Dr Lesley Spooner, qui, à la suggestion du secrétaire de ce Conseil, viagra vente libre andorre a examiné la question de l'inoculation spécifique de la fièvre typhoïde dans, en particulier en ce qui concerne les écoles de formation pour les infirmières. En fait, jusqu'à Septembre, les personnes dans les écoles de formation ont été soumis à cette méthode de vaccination. levitra comparatif Bien que les inconvénients subis par les personnes traitées a été faible, la protection produit a été très nette, comme le montre le fait que, sur, cas propecia perte de cheveux inoculés mais plus tard contracté la maladie, alors que des témoins non inoculées, les cas sont descendus Cette expérience, unique en ce qu'il a été en relation avec des viagra cialis et autres infirmières professionnelles, baclofene addiction tabac a été dupliqué, et sur une échelle beaucoup plus grande, viagra acheter en ligne dans l'armée des États-Unis, où, depuis l'introduction de levitra clomid generique gsk vaccination obligatoire, la fièvre typhoïde a été pratiquement estampillé oiit. Il est à espérer et s'attendre à ce que l'utilisation de ce prophylactique dans le Massachusetts sera devenu si commun que un effet sensible sur cialis pharmacie pas chere paris le taux de la fièvre typhoïde de mort vidal kamagra apparaîtront pfizer viagra tablets dans un cialis effets a long terme avenir pas trop lointain. Un article spécial traitant de l'inoculation antityphoid se trouve dans la Marche, acheter cialis en pharmacie en france l'Assemblée législative a adopté une résolution par laquelle la somme viagras en ligne de, a été affecté à l'usage du Conseil d'Etat de la Santé pour une enquête acheter viagra marocain viagra pour libido plus approfondie de la maladie connue sous le nom poliomyélite antérieure. L'enquête de cette maladie au cours a été remarquable par la découverte évident que le virus de la achat viagra sur internet avis paralysie infantile peut être transfei rouge, dans des expériences sur des singes, au moins, par l'intermédiaire des mouches stables Stomoxys calcitrans communes. Dans une enquête faite par Brues et Sheppard avait montré que cette mouche était le seul insecte piqueur trouve très fréquemment dans et sur les lieux où des cas de poliomyélite antérieure survenus, et à la suite de cette suggestion expériences ont été faites avec levitra 20mg cout levitra fr cette mouche par le professeur Milton Eosenau de la Harvard cialis effets secondaires Medical School. Les premières expériences, cependant, ont été négatifs dans leurs résultats. Avec l'avènement du temps chaud, cependant, dans, professeur Eosenau a pris le travail une fois de plus, et avec une technique améliorée a été en mesure de démontrer que les mouches qui avaient acheter cialis tunisie sucé le clomid mucus sang viagra online blog de singes infectés pourrait transférer cette infection à des singes normaux dans une proportion considérable de les animaux en expérience. En outre, cette observation très importante a baclofene winthrop alcoolisme été confirmé plus tard par Anderson et Frost du Service cialis tous les jours de la santé publique dans ces résultats ne sont pas, bien sûr, de prouver que cette maladie ne se transmet que par l'intermédiaire de mouches piqueuses, d'autant plus que des résultats positifs très constants viagra achat en ligne ont été action du propecia prix viagra europe obtenus par les observateurs suédois, Kling, Wernstedt et Petterson, à démontrer le virus très couramment dans les sécrétions pharyngées naso et dans le tractus intestinal, non seulement des malades avec achat au clomid levitra paris la paralysie infantile et des personnes qui ont eu la paralysie infantile dans le plus ou moins lointain passé, mais aussi des personnes qui n'ont jamais eu la maladie, mais qui ont été en étroite association Le fait que la mouche stable représente au moins un mode de transmission de la maladie indique la direction qui enquête doit prendre au cours de la prochaine année ou deux. L'histoire de la vie et les habitudes de cette mouche doivent levitra 10mg pharmacie être étudiés de près afin que sa croissance peut être retardée en premier lieu, et afin que, dans le second cas, l'accès à des êtres humains et les animaux peuvent être limités dans la mesure où la plus grande possible . En outre, dans la mesure où il ya de fortes raisons de croire que certaines variétés de paralysies chez les animaux peuvent être de caractère analogue à celle observée dans la paralysie infantile humaine, l'étude des paralysies chez les animaux doit être poursuivie avec vigueur. Communications détaillées sur ces découvertes importantes se trouvent dans le Supplément. Le Conseil recommande vivement un soutien financier voté par l'Assemblée législative dans le but de mener à bien ces lignes très importants de l'étude. perte propecia effets secondaires La campagne contre la cécité due à l'ophtalmie du nouveau né a été poursuivie au cours avec une vigueur accrue. *!*www.fes-mv.de*!* Die gleichen cialis von generics24 Fälle zeigen, dass es keinen Anlass, die Vorderkammer, um ergossenen Blut, die immer leicht unter einer Druck Ein Fall von Prellung des eyehall wird sehr ausführlich im Zusammenhang absorbiert werden evakuieren cialis 5mg filmtabletten preis stechen. Ein all schlug den äußeren viagra einkaufen Rand der linken Orbit, Brechen der Knochen und Herstellung sofort völligen Erblindung. potenzmittel viagra mann viagra rezeptfrei kaufen wien viagra ohne rezept kaufen auf rechnung propecia voice Die Hornhaut und viagra online rezeptfrei erfahrungen Iris beibehalten EEPORT ON Augenheilkunde cialis rezeptfrei preiswert und Chirurgie. ihr normales Aussehen, aber die levitra online kaufen paypal Art der ein weißes cialis super active generic Aussehen auf dem Augenhintergrund nicht eindeutig erfolgen levitra kapseln aus. Nach einer Zeit sympathisch Störung des anderen Auges supervened rezept viagra kaufen und Enukleation durchgeführt wurde. Der weiße Erscheinungsbild wurde dann festgestellt, verschreiben ärzte viagra cialis und viagra gleichzeitig aufgrund der großen entzündlichen Erguss zu sein, kamagra aus belgien cialis potenzpillen und auf der Netzhaut und Aderhaut. Die sympathischen Symptome verschwanden nach der Entkernung und Vision, die, um zum normalen Standard viagra generika günstig online zurück gefallen war. Die Palette der Unterkünfte priligy viagra ersatz ohne rezept filmtabletten erhöht auch nach der Entkernung von bis. Das klinische viagra online kaufen original Interesse der Fall ruht vor allem auf die Produktion von sympathischen Probleme durch eine Verletzung, die nur die Außenseite viagra bestellen per nachname viagra risiken des sklerotischen verwickelt, und cialis taglich die weder direkt, cialis viagra levitra noch durch die anschließende Entzündung, beeinflusst cialis ganze nacht den Ziliarkörper. Eine Wunde cialis bestellen überweisung der Jochbeine durch eine Gewehrkugel wurde von der durch Fehlsichtigkeit gefolgt worden sein Patient sagte, und die Bedingungen waren sehr analog zu denen manchmal in Zivil-Praxis mit der Bahn Fälle vorgestellt. Die Verletzung wurde am i-ten von den Patienten und 21 Jahre alt zugefügt wurde zuerst von Dr. Cohn auf dem th der folgenden Januar gesehen. Er präsentierte die Narbe der Wunde der Eingang in den Körper des rechten Jochbein, etwa cialis viagra levitra kaufen einen halben Zoll unter der externen Augenwinkel, und der der Wunde viagra mit 15 der Ausfahrt ein Zoll-und ein Viertel weiter zurück, über den zeitlichen Verlauf. Der Patient sagte, dass für die ersten drei Monate viagra 50mg preis apotheke konnte levitra kontraindikationen er fast gar nicht zu sehen mit dem rechten Auge. Es war keine direkte Verletzung erhalten hat, entweder intern oder extern, schien apotheke viagra produkte aber ein wenig mehr als seine Kollegen herausragen, und seine Spannung schien etwas höher. *!*medienlab.phil-fak.uni-duesseldorf.de*!* Eines Tages werde sich mit der Axt in der Hand, es fiel meiner Frau begegnete mir in den Weg und bat für sie und sprachen: Warum ist die Feder jetzt ganz in der Nähe bleiben, und sehen, ob nicht levitra filmtabletten bayer vital einige Veränderung sein, und wenn nicht, können Sie mit ihm entsprechend generika tadalafil cialis umzugehen. Wie war preisvergleich viagra 12 cialis once a day euro noch nie bereut nach ihrer Anzeige umge, ergab es jetzt und was war die Folge? In ein paar Wochen wurde der Baum mit cialis kaufen ohne rezept deutschland Blüten bedeckt, und in ein paar Wochen mehr wurde es mit Obst viagra 3000 Biegen. Ah! sagte, dies sollte mir beibringen, viagra testberichte haben eine Lektion gelernt, nicht zu kürzen zu früh, das heißt, nicht zu prüfen, mein Objekt unverbesserlich, oder verlassen es zu eilig, um die Hoffnung aufzugeben, und die Verwendung der Mittel und Gebet in der Bibel sagt, er sprach zu der Kommode des Weinbergs Siehe, 3 Jahre gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und wirkung viagra levitra viagra kaufen vorkasse finde viagra ohne rezept hamburg keine hau ab, was hindert er das Land? Er kamagra gel 100 mg aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, laß ihn noch dies Jahr, und wenn es Früchte cialis schädlich tragen, gut und wenn heiß, dann wirst du nach diesem cialis tadalafil schneiden Sie es nach unten. Lassen Sie nicht die Hoffnung der weltlichen Lohn aufgefordert dich zu guten Taten. Sei zufrieden mit Zustimmung des Himmels viagra legal erwerben und deinem eigenen Boul steigt Das menschliche Herz gegen Unterdrückung, viagra ohne rezept in österreich und wird durch Sanftmut beruhigt, wie die Wellen des Ozeans Anstieg preise viagra cialis im Verhältnis zu der Gewalt der Winde, und sinken mit der Brise in Milde und Gelassenheit. Ich habe jetzt mit den Leidenschaften gemacht, und Sie haben gezeigt, dass rein und gut regulierte moralischen Neigungen sind für die ganze Tierwirtschaft, die die turbulenten und EVU-Leidenschaften notwendigerweise cor rapt der Gesundheit, die Quellen unserer physischen, moralischen und intellectuaJ Gesundheit und damit durch schwere Strafen an, und das Leiden der allgemeinen Verfassung. Auch unsere körperliche Interessen, getrennt von einem anderen Motiv, fordern die Pflege der guten und die Zurückhaltung Wenn Sie wünschen, Ihre Gesundheit viagra kauf auf rechnung zu erhalten, müssen Sie vorher lernen, jour kamagra vergleich Leidenschaften zu erobern und viagra testberichte viagra probe kostenlos halten sie in absolute Unterwerfung unter Grund für ein Mann sein lassen noch so gemäßigt in seiner Ernährung und regelmäßige Bewegung viagra rote augen sein, Jet noch einige unhappj Leidenschaft, wenn in den Über verwöhnt wird über alle seine regularitj herrschen, viagra 3 stück und verhindern, cialis 10 preis dass die guten Wirkungen seiner Mäßigkeit. Es ist necessarj daher, dass er jederzeit auf der Hut gegen einen Einfluss so zerstörerisch sein. Es besteht eine enge Verbindung zwischen einem tugendhaften Regulierung der moralischen feehngs und die Gesundheit der bodj. Tugend ist die beste Konservierungsmittel der Gesundheit, wie sie schreibt Mäßigkeit, und eine solche Regulierung unserer propecia bart Leidenschaften, wie es am viagra kaufen auf nachnahme ehesten für das Wohlbefinden des Tieres economj so dass es ist, in der gleichen Zeit, die onlj wahre Glück des Geistes, und die besten Mittel zur Erhaltung der Gesundheit der bodj. Ohne eine umsichtige priligy günstig kaufen Regierung der aflections kann jou nicht enjoj Gesundheit. Dann lassen Sie mich auf jou drängen, dass der Geist sollte earlj in tugendhaften Gewohnheiten, cialis günstig kaufen cialis 5mg kaufen österreich forum particularlj modestj und Gehorsam trainiert werden, da die meisten summarj Verfahren für die Versicherung der Gesundheit der dann, wie wesentlich und wichtig zu beginnen Graf die moralische Erziehung der Kinder! Immer viagra alternative DAJ, dass diese vernachlässigt werden die unheilvollen rezeptfrei cialis kaufen Gefühle ihrer Natur werden den Erwerb zusätzlicher Kraft und obstinacj. Es ist in der verj Keime, in der Schwäche cialis preis rezept ihrer Geburt, viagra privat kaufen dass diese zu successfuUj bekämpft werden sollen. Wie schon gesagt haben jou, Kinder von ihren Eltern ableiten eigenartige Charakterzüge, und benötigen daher moralische Disziplin, in einem Alter, bj viel früher als gedacht wird usuallj. Dass manj Kinder sufler in ihrer Gesundheit und manj mal zu nicht geringem Maße unter die wiederholte und schwere Betrieb der Leidenschaft, die Eltern haben es versäumt, tadeln, ist eine Wahrheit zu schlicht für con.tradiction. *!*buchhandlung.komed.de*!* Es besteht aus einer priligy durchfall Masse von kleinen Häusern der Höhe besteht, gewaschen weiß außen cialis england original viagra nebenwirkungen und innen, wie in viagra in deutschland kaufen allen anderen Teilen von Andalusien, aber separat von krummen Straßen ed, und so schmal, um nicht von kamagra fur frau den Durchgang von zwei Personen nebeneinander einmal zugeben, in einigen Teilen, viagra 50mg kaufen berührte gleichzeitig mit meinem Ellbogen die Häuser auf beiden Seiten. Diese Enge Gassen levitra kaufen rezeptfrei mit kleinen Steinen, die leicht gelöst werden, bilden Löcher, in denen kamagra billig online der Dreck sammelt gepflastert. Es ist leicht zu conceiye, dass in den Straßen so schmal, kurvenreichen und unregelmäßig, und die hatte schon meine viagra bestellen voor vrouwen Überraschung in mehreren Städten Spaniens, obwohl insbesondere in Cordova, die Luft wird sehr selten geändert angeregt, und das während der langen Zustand der Stagnation, wird es mit satupoUi allthevti Vieren von jedem ausgeatmet, Art der suftstoacss. Hinzu kommt, dass während der Hitze des Sommers, die inhabitaats, für die Zwecke der Abfangen der Licht-und Abflauen der Glut der suOf allgemein preise cialis generika verbreitet Zelte von einem Haus zum anderen. So geschützt, werden sie ebenfalls in pfizer viagra kaufen ohne rezept ihrer eigenen Ausstrahlungen eingetaucht und sollten die Einwohner bleiben in Wohnungen levitra generika schweiz so angeordnet sind, beschränkt viagra preis deutschland ist, diese Tier Ausdünstungen, durch hohe Temperaturen, und priligy 60 mg viagra junge leute preisvergleich der sich in einer ruhigen Umgebung bereits mit anderen Dämpfen belastet vermehrt, müssen die Wohnungen nicht nur machen empfangen kann und Pflanzgut, aber auch zur Herstellung von spontan die meisten sterblichen Krankheiten, in Behältern, Lagern, Gefängnissen, Krankenhäusern beobachtet wird. Nun scheint es zu uns, und in denen wir die viagra 25mg filmtabletten meisten unserer Leser überzeugt ist, wird zustimmen, dass nach der Beschreibung dieser schmutzigen Ort, und die Erklärung der Autor, dass alle diese Ausdünstungen könnten, in Sevilla, dienen nicht nur zu propagieren, sondern auch, um die sterblichen Krankheiten erzeugen, würde er, der sich die Idee, ein wenig weiter, haben ihre Fähigkeit zur Produktion an diesem Ort gestanden, wie sie in Westindien zu tun, in odier Teilen der Welt, und manchmal auch in Schiffen, das Gelbfieber, und dass aus diesem Grunde, unabhängig von allen anderen, hatte die Pest in Sevilla entstanden. Aber darin waren wir sehr enttäuscht. viagra rezeptfrei nürnberg Unterhaltsam stark der Meinung, dass in Spanien die Krankheit ihren Ursprung cialis daily test zu verdanken Ansteckung, vernachlässigt er die offensichtlichste aller Ursachen, die eine voreingenommen Geist nur getan cialis lilly rezeptfrei hätte, und nach seiner Folterung ima Nation, scheint zu der viagra ohne rezept stuttgart Überzeugung, diat neigen mit einer Frau aus den Ebenen von Chiclana die Einführung der Krankheit war, zugeschrieben werden. Aus dem Bericht des Magistrats, Don Marino, scheint es, dass die Zahl der Fälle in Höhe von zwölftausend, und die der Todesfälle auf eintausendfünfhundert ein proportioa sehr klein, wenn der Mentalität im Vergleich zu aufmerksamen wir jedoch zu vermehren waren unsere Besuche im Krankenhaus, IU es offensichtlich cialis oder viagra test für jeden, der die Anzahl viagra preiswert deutschland der Fälle hatten wir die Gelegenheit zu untersuchen hatte, wurde zehnmal g reater, unsere Erfahrung einer Epidemie so diversifiziert in seiner Natur, würden immer noch zu unvollkommen gewesen. Aus diesem Grund waren wir gezwungen, unser Mangel an persönlicher Erfahrung zu liefern, dass von unserer Iriends von Cadiz, und mit den Mitteilungen, die sie hatte die Güte, uns zu machen, und von denen wir er, tlterefore, geht auf ein Konto geben die symptoins, aus einem Werk von Don Francisco Rodriguez cialis legal viagra wirkung wann ohne erfahrung mit cialis soft tabs rezept geschrieben. levitra beipackzettel Aber diese propecia . 5 mg eod sind ähnlich denen in Sevilla beobachtet, und die Behandlung durch den spanischen Ärzten verfolgt, ofiPering nichts bemerkenswert, viagra generika gesundheit propecia farligt viagra auswirkungen för kvinnor außer dass es eine entschiedene Abneigung gegen die Verwendung der Lanzette können, notwidistanding die starken häufige Fest fulse ständig in den entzündlichen Phasen bestehenden der Krankheit, werden wir sie vorbei, und geben Sie auf einem Teil unseres Themas der interessanteste und von den Ungereimtheiten, cialis viagra online waren wir geneigt zu sagen, Absurditäten unseres Autors, machte ein, der amüsanteste wir verweisen auf die Einfüh des Fiebers in Cadiz, und in odier Teile der Pro Es scheint, dass kamagra turkei über letzteren Ende Juli, Mr. Flores Proto Medico, Cadiz, wurde mitgeteilt, dass eine Krankheit eines verdächtigen Natur herrschte auf der Insel Leon. Auf der th besuchte er den Ort und erkannte die Krankheit auf das gelbe Fieber. Auf der st des gleichen Monats, das Schiff kam aus Asien Vera Cruz, nachdem bei Havannah berührt. Auf der st August, der medizinischen Junta, der Herren Flores, Arejula, Ameller und Coll besteht, besuchte die Insel, für die Zwecke der Ermittlung des tatsächlichen Zustand der Stadt, sondern aus dem Bericht der Ärzte, sie führten, wurden der Glaube, dass die vorherrschenden Fieber wurden üblichen Gallen remittents der Saison IHE und präsentiert eher mehr als üblich Bosheit. *!*retemusei.provincia.treviso.it*!* Il Rembo Ngouyai viene dal sud-est, e scorre verso nord, dapoxetina color aumentando gradualmente dai suoi affluenti si rompe attraverso la gamma di montagne, forma una serie di cascate e rapide, unisce con il Olcanda, e poi i due fiumi prendono il nome di Ogobai. Andando verso est nel mio cammino attuale della terra è aumentato sempre più in alto fino a raggiungere Niembouai FISICA GEOGRAFIA E CLMATE. Olomba poi declinava cialis viagra interaction finastid propecia 1mg gradualmente towdrug est, con cialis pubblicità piccoli viagra egiziano ruscelli correre in quella direzione, e scorre senza dubbio towdrug il grande fiume citato dai nativi un fiume che può essere il Congo, o uno dei suoi grandi affluenti. dovrebbe pensare che era di circa due gradi più ad est, da qualche parte pastiglie viagra dopo aveva richiamato l'attenzione del grande bacino del Ogobai, l'attenzione del governo francese è stato attratto towdrug, priligy 121doc e due spedizioni sono state fatte una nell'orecchio j, e l'altra in Purtroppo le due spedizioni hanno scelto il momento peggiore kamagra 100 amg oral jelly viagra e sangue dell'anno per la loro priligy generico on line levitra bonifico commissione, la stagione secca, quando i fiumi sono poco profondi e pieni di banche. La prima spedizione non cialis 20 anni priligy quanto dura ha raggiunto lo svincolo della Okanda e Ngouyai ma afterwdrug, M. Serval, la cui impresa è un onore per la marina francese, viagra generico acquisto sicuro viagra impotenza psicogena dal Gabon Superiore attraversato via terra il Ogobai, e ha raggiunto un punto non lontano dalla mappa fatta levitra prezzo originale da Serval è apparso dopo era iniziata una seconda volta per l'Africa, e mi è stato inviato dal mio amico cialis generico problemi ci vuole la ricetta per il cialis Malte Bnm, con una gentile lettera dicendo quanto fosse contento che è stato rivendicato viagra alle erbe per alcune persone avevano detto in Inghilterra, che era andato da nessuna parte, e Il dottor Terra mi aveva fatto l'onore di mappare le parti più lontane levitra dove acquistare della mia esplorazione come solo pochi chilometri verso l'interno. Non ho visto vendita levitra in rete Eliva Olanga, chiamato da Serval, Eliva Jonanga. Quando, alle cascate di Ngouyai, appena udì che era dall'altra parte delle montagne Ashankolo. Per quanto viagra senza ricetta in svizzera il viagra generico funziona riguarda la latitudine, la sua posizione sarebbe d'accordo quanto costa levitra in farmacia con la mia iiiap, acquisto cialis in italia ma mj osservazioni astronomiche propecia bambini di longitudine metterlo più a occidente di Serval fa. non dovrebbe fidarsi, forse, del tutto alle mie osservazioni, mentre a Olenda ma Mayolo ha preso un gran numero di osservazioni di distanze lunari, e la longitudine acquistare viagra levitra in contrassegno senza prescrizione controindicazioni cialis ipertensione di questo luogo possono pertanto essere considerate come ben determinato. Un Tiim non è propriamente un lago, ma in realtà una vasta estensione di un XX fiume. La seconda spedizione fu un fallimento come è iniziata l'esplorazione nel mese finasteride prostide cialis cura riabilitativa propecia di luglio, invece viagra al naturale di waitiug imtil novembre. Eppure aveva un grande vantaggio rispetto al primo perché aveva un piccolo tender a vapore oltre ad un piroscafo più grande. La spedizione è andato fino al bivio della Okanda e Ngou'ai. Purtroppo, non ho mai visto alcuna registrazione pubblicata di questa esplorazione interessante, che è andato un po 'oltre il primo. *!*cultura.it*!* egli rimane pure a quella denuncia.In Nathan Naison, giugno di OUTH Berwick, stava cadendo un albero, quando un ragazzo che era con lui accidentalmente tagliato comprare priligy online ofl'tlic principale cialis viagra farmacia uno della gamba di Nason appena sopra il malleolo giunto un medico effetti cialis e viagra cume e ced le ossa insieme, e si vo o tre siitchcs per mantenere le estremità delle ossa al loro posto, che è cresciuta insieme molto preciso ma mentre l'osso kg stava guarendo piedi è diventato molto intorpidito, e malato avuto, come hanno detto, l'aspetto della mortificazione del medico poi fatto diverse incisioni sulla parte inferiore del piede, e ha scoperto che il fiesh ci dapoxetina estructura quimica aveva perso cialis generico acquisto in farmacia ogni senso di sentimento.Il medico quindi concludere che la Avound era incurabile senza tagliare OLF gamba conseguenza la calce è stato impostato per eseguire l'operazione sul agosto.sentito viagra quale dosaggio parlare la sera prima e andò a vedere Nason la mattina successiva.esaminato il piede e gli disse pensato potrebbe curarla.Era molto contento acquisto viagra senza ricetta di avere salvato la gamba, confezione propecia generico bologna viagra e di essere liberato dai dolori di amputazione.I medici sono venuti a ore con l'apparato necessario ha rifiutato avere l'operazione eseguita cialis originale 10 mg ed i medici è andato di '.Nason mi mandò a chiamare generico levitra online italia costo cialis 20 la mattina dopo, lui frequentato, e cominciò la mia operazione sulla ferita, tirò fuori il cotone che ha affollato in incisione sulla parte inferiore del piede, and.aslied con acqua e sapone fino a che non era pulito, e poi applicato le gocce reumatiche, mentre il cataplasma stava facendo di altopiano corteccia della radice di salice e la scorza interna di acquisto cialis generico italia viagra fertilità pino bianco, bollito in A ATER.applicato questo tipo di impacco diversi giorni, che con la una plicatura delle gocce, la ferita è venuto subito al suo sentimento e ben presto cominciò a guarire ho applicato le gocce reumatiche e polvere e salve, e gli diedi alcuni amari e scende a prendere a produrre a causa di circolazione, che ha avuto l'effetto desireii e aboutGOdays fu in grado di camminare sul pavimento, senza bastone o stampella.Egli ora può camminare sul piede toier abilmente bene e fare qualsiasi tipo di attività agricola e gode acquisto cialis veloce levitra 10 mg vendita di buona licaith spesso esprime i suoi ringraziamenti al suo creatore e la buona volontà ai suoi amici.Ho sperimentato il funzionamento propecia priligy iegm naturale dei suddetti medicina in un caso della ganascia, vendita viagra pfizer così chiamato.pm il ragazzo il cialis funziona in una viagra e utilizzo traspirazione libera da lui mettendo a letto, dopo avergli cialis rischio infarto dato una forte soluzione del viagra levitra 10 mg forum generico india emetico cialis once a day generico e reumatica scende ancora i nervi e lo teneva in una traspirazione moderata sotto il funzionamento della medicina, circa cinque o sei ore, a quali i suoi spasmi lo ha lasciato, e lui subito recuperati in modo da tornare alla sua attività.bugia era stato frequentato quattro cialis 5 farmacia levitra generico mg collaterali giorni da uno dei medici regolari, propecia caduta indotta precedenti al mio vederlo, che ha detto, o significato, che avrebbe potuto fare di più.Un caso del tifo, tra i tanti, non mancherà ricrescita propecia finasteride di affermare un giovane uomo è stato portato con la malattia che ha visto la partecipazione dove cialis prostata infiammazione acquistare dapoxetina di dapoxetina serve ricetta un medico dell'ordine, circa tre settimane, a poco a poco spreco di forza e di carne il suo medico alla fine disperando della sua recupero è stato chiamato a partecipare a lui.lo pose sopra il vapore, gli diede nn e, poi metterlo a letto con pietre calde intorno a lui, suilicient a tenere il passo traspirazione, e ha dato un emetico quando che aveva operato cambiato i vestiti, lo bagnata in aceto freddo, metterlo in letto, pulito e confortevole. *!*www.comunicazioneitaliana.it*!* L'epidemia di stato non solo più contagiosa e fatale, ma allo stesso come comprare viagra su internet modo più atanc, che, dice, dipende da una predisposizione gt mangiatore di abitanti, più derivanti da alcune modifiche in atmosfera, che dal cialis generico costo regime oppure si deve dipendere da un maggiore forza nel virus contagioso.Questo ultimo parere è approvato dai medici spagnoli che credono tfiat la febbre, quando conigli dalle Indie Orientali è più letale di quando li raggiunge, dopo essere stato modificato passando attraverso il sistema americano.Questo è il motivo, secondo loro, perché in, si è dimostrato così maligno da quando è venuto dalle Indie Orientali! Le prove di questa efficienza propecia origine che abbiamo E 'riconosciuto dal nostro autore, che i casi sporadici di febbre gialla a volte si verificano, e si trovano a non essere contagiosa.Ma egli rappresenta per loro da supporre germe dado per essere rimasto inattivo nel sistema rispetto all'anno precedente, e anche in alcuni casi, per molti anni, e che quindi pre esistente, la malattia ha da qualche causa stato eccitato in azione.Estendendo questa bellissima teoria un illuminato ulteriore, egli osserva che molte persone cialis chiasso dovrebbero mantenere viagra 88 keys lyrics questo germe, malattia Ae scoppiata in diem dopo un certo lasso di tempo, può diventare un'epidemia in Spagna.Ma la febbre, secondo il nostro autore, a volte è contagiosa, a volte no.Questa circostanza attribuisce al fatto che un caso molto maligno può produrre uno lieve, e viceversa, che dipende da cialis quante volte una differenza nella organizalicMiof individui attaccati.Ora, questo posto assunzione allo stesso tempo morire, in un gran numero di persone, cause morire malattia ad assumere in un quanto costa cialis 5 mg anno, un carattere più maligno Confrontando i primi febbre gialla widi DIAT di morire oggi, egli osserva, che in precedenza, la febbre è stato improvviso nei suoi attacchi, e contagiosa che ha risparmiato creoli, viagra 25 effetti e chi è abituato al clima che il dissolutioii e la rottura dei vasi capillari, Hages comprare kamagra nel mondo hemo profonde e superficiali, buy levitra improvvise e abbondanti, sia interni che esterni, sono stati i suoi sintomi prominenti che l' ingiallimento della pelle era solo prima obseVved levitra da sciogliere in bocca 100 cialis e reni viagra e omeopatia viagra wiki anni fa, da Pouppe Desportes e, infine, che ha attaccato la stessa persona più di una volta.Su queste caratteristiche della malattia di anni precedenti, cialis 8cpr riv il nostro autore fa le seguenti osservazioni.sione della malattia non è attualmente improvvisa, anche se presenta ancora questo carattere in molti casi, acquista cialis on line soprattutto viagra cialis roma ordina cialis online viagra liberalizzato viagra nessun effetto propecia carlo libido Andalusia.In secondo luogo, che ora non è suscettibile di ripetizione, che egli rappresenta, priligy pillole effetto viagra uomini prezzo ufficiale levitra bayer da adverting forum acquisto priligy viagra per donne acquisto cialis compresse prezzo all'azione dell'atmosfera sulla costituzione di quegli individui che abitano in climi caldi.Questo, dice, costituisce un ottimo punto di differenza tra la vecchia e la nuova febbre gialla da quella degli anni precedenti attaccare più volte, così ha detto padre Labat, un vecchio gesuita, ignorante forse i primi rudimenti della cialis 100 mg scienza medica, mentre ora, il stessa febbre, in Spagna, Vera Cruz e alcune altre parti d'America, attacchi solo una volta, mentre si continua a possedere il potere della ripetizione negli Stati Uniti, e some'times nelle Antille e tutto questo è stato kamagra 100 rover oral jelly scoperto attraverso le sue ricerche filosofiche! Ancora una volta la febbre gialla nelle Indie Occidentali continua a risparmiare nativi, mentre testicoli propecia in die Stati Uniti e in Spagna, attacca indiscriminatamente entrambi nativi e stranieri.Ma anche se egli attribuisce questo alla natura cialis bruciore di stomaco molto variabile del clima e la grande differenza delle stagioni, si inclina ancora a vederlo come una differenza essenziale nel carattere della febbre.Egli, inoltre, adduce come punto di distinzione nella febbre del Nord America e delle Antille, il fatto che tra i tropici, essa non si estende oltre le coste, mentre negli Stati Uniti, è stato viagra come doping conosciuto per apparire molto nell'interno del paese.Ma possiamo più fermare seriamente ad esaminare queste nozioni la nostra pazienza è finita e come ci sentiamo convinto i nostri lettori senza esitazione pronuncia loro di essere un tessuto di assurdo e di inattività speculazione SWE qui, e senza alcun commento, farli cadere.